חוקר פרטי מחירון | חוקר פרטי מחירים
כמו בכל תחום אחר, גם בענף החקירות מציג כל חוקר פרטי מחירון משלו. מחירים הם ללא כל ספק פרמטר מאוד חשוב בשכירת איש מקצוע, אך אין הם מהווים את הפרמטר המרכזי לבחינת איכות העבודה. לכל חוקר פרטי מחירון כללי המתייחס לעבודות בתיאוריה, אך כל עבודת חקירה מתומחרת באופן אישי על פי מספר השעות הדרושות, היקף כוח האדם, שימוש בציוד, נסיעות ארוכות והוצאות לא צפויות. גם כאשר מציג החוקר הפרטי בתחילת הדרך מחיר משוער, לא ניתן להתחייב לכך.
על כן, חוקרים פרטיים מקפידים להציג בפני הלקוחות את הדברים באופן ברור. הם מסבירים מהו תעריף העבודה השעתי וכיצד מתומחרת כל חקירה, בהתאם לכך, מחליט הלקוח באיזה היקף חקירה הוא מעונין. מידע אודות חוקר פרטי מחירים מועבר בין חברים ועמיתים לעבודה, אך כאשר מבצעים השוואה בין היקף העבודה, ברור לכולם כי לא ניתן להציג מחירון אחיד אחד. לכל חוקר פרטים מחירים משלו יחד עם שיטת תמחור מעט שונה, המקצועיות מחייבת את החוקרים בזאת. 
 

מדור חקירות ויעוץ בטחוני | רוני נגר: 054-4516106  | mador7@gmail.com